กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุสุมาลย์ ภารสำราญ
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา)

นางสาวกฤตญา มะลิเครือ
ครู

นางสาวปิญาภรณ์ สิงห์บุญ
ครู

นางสาวโมริยาห์ ทรงศิลป์
ครู

นายชำนาญ ทิพย์อักษร
ครู

นางจิรัชญา ตันทนิส
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา)

นางนวลละออ พะตะวงค์
ครู

นางสาวเมธาวี สมรักษ์
ครู

นางสาวทรงพร สานุสันต์
ครู