กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จิรัชญา ตันทนิส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นวลละออ พะตะวงค์
ครู

เมธาวี สมรักษ์
ครู

พัทธนันท์ มุสิแดง
ครู

กุสุมาลย์ ภารสำราญ
ครู

กฤตญา มะลิเครือ
ครู

ปิญาภรณ์ สิงห์บุญ
ครู

โมริยาห์ ทรงศิลป์
ครู