นักการ - ภารโรง - แม่ครัว

สิริเทพ โภชนาธาร
นักการ

นุกูล พิมอาจหาญ
นักการ

วัชระ กรุงแก้ว
นักการ

ใจทิพย์ จันทร์แปลง
แม่ครัว

ฟองจันทร์ ธรรมหมื่นยอง
แม่ครัว

ยุพดี หงษ์วงศ์ไพศาล
แม่ครัว

สวน แสงอาทิตย์
แม่ครัว

มะลิวัลย์ สถาวร
แม่ครัว