บุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

นายกิตติพงษ์ เจินทำ
ฝ่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวฐิติมา ศรีวิโรจน์
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์
ฝ่ายงานอนามัย

นางสาวรัตนศิริ จิงู
ฝ่ายงานบรรณารักษ์

นางสาวชนัญธิดา หลงรักษ์
ฝ่ายงานการเงิน

นางสาวอาทิตชฎา คงศักดิ์
ฝ่ายงานพัสดุ

นางสาวสุกัญญา ศรีสมุทร
ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวสิริวรรณ ใจเฝือย
ฝ่ายงานธุรการ

นางสาวพรประภา สองแกะ
ฝ่ายงานการเงิน

นางสาววรนิษฐา ด่านยุทธพลชัย
ฝ่ายงานพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ คงจีน
ฝ่ายงานเทคโนโลยี

นางสาวโชติกา เศียรยงค์
ฝ่ายงานบุคคล