กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววาสนา ฉ้วนกลิ่น
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ)

นางจันทนา ประทีป ณ ถลาง
ครู

นายคเชนทร์ แดงกัลญาณวัจน์
ครู

นางสาววรรณา ชูเกิด
ครู

นางสาวจริยา สมศักดิ์
ครู

นายอภิรักษ์ ทลิกรรณ์
ครู

นายอนันต์สิทธิ์ รัตนโกสม
ครู

นายทรงกรด รักษามั่น
ครู

นายวรศักดิ์ ศิริกลการ
ครู

นายภาสกร ปัจฉิมนันท์