กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางปภาดา คำแสนโต
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา)

นางสาวธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข
ครู

นางสาวมลฤดี อุชานนท์
ครู

นายกิตติพงศ์ เกื้อเส้ง
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษา)

นายเจษฎา ธิยะภูมิ
ครู

นางสาวจันริรา ใหม่ยิ้ม
ครู

นายธนาวุฒิ นาวาแก้ว
ครู

นางสาวรอฮะนา วังละ
ครู