กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนรีรัตน์ ประสิทธิ์
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถมศึกษา)

นางยุพดี วิชชาธร
ครู

นางศศิกานต์ แซ่ตัน
ครู

นางสาวนวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์
ครู

นางสาวปราณี หมิแหม
ครู

นายสำราญ ทองเจริญ
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา)

นายธนพล ศรีสบาย
ครู

นางสาวศิริรัตน์ รัตนกาย
ครู

นางสาวรักสิตา ผลผดุง
ครู

นางสาวดนุลดา วัฑฒน
ครู