กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นรีรัตน์ ประสิทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ยุพดี วิชชาธร
ครู

ศศิกานต์ แซ่ตัน
ครู

นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์
ครู

ปราณี หมิแหม
ครู

รอกีเย๊าะ เจ๊ะโซะ
ครู

สำราญ ทองเจริญ
ครู

ศิริรัตน์ รัตนกาย
ครู

รักสิตา ผลผดุง
ครู