ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 30
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบบันทึกหลังสอน(แบบอัพเดทล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 66
ตารางเรียนออนไลน์(20-24 ก.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 8049
ตารางเรียนออนไลน์(1-17ก.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 38004
SAR โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 44173
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.91 KB 47755
แบบฟอร์มกำหนดการเรียนการสอนทบทวนก่อน เปิดภาคเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 211.24 KB 48446
ตารางเรียนทบทวนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 48530
SAR-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 48392
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 48176
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 30.97 KB 48350
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.01 KB 48459
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48194
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.54 KB 48262
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 48197
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.69 KB 48375
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 34.18 KB 48193
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.7 KB 48111
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 48438
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.71 KB 48440
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.7 KB 48383
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.28 KB 48198
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 48165
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.09 KB 48080
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 32.98 KB 48259
แบบฟอร์มวิเคราะห์ มาตราฐานและการออกแบบหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 48161
แบบฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน การออกแบบหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 31.25 KB 48389
บริหารทั่วไป
ใบสมัคร ย้ายนักเรียนชั้น ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.02 KB 1
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 671.85 KB 12
เรื่องการแต่งตั้งคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 756.94 KB 13
เอกการสารขอรับการฉีดวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.96 KB 12
ประกาศ เรื่องกรอบการออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 2811
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.94 KB 48429
เครื่องแบบนักเรียน + ทรงผมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48128
การเงิน
แบบ บก.06 Word Document ขนาดไฟล์ 16.09 KB 6
ขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Word Document ขนาดไฟล์ 26.02 KB 5
ใบสำคัญรับเงินและใบมอบฉันทะค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.71 KB 24
การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.59 KB 20
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 33
แบบบันทึกความเห็นชอบคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง ปี65 Word Document ขนาดไฟล์ 24.42 KB 27
กำหนดการและใบมอบ ฉันทะ รับเงินค่าอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.48 KB 3534
ใบมอบฉันทะการรับอุปกรณ์การเรียนเเละค่าเครื่องแบบนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.95 KB 9563
กำหนดการและเอกสารที่ต้องเตรียมการมารับค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 11827
หนังสือรับรองการเบิกค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 38074
หนังสือรับรองเบิกเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.14 KB 48441
ค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.59 KB 48113
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 48376
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.59 KB 48194
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.78 KB 48105
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.85 KB 48108
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนIEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.82 KB 48322
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.08 KB 48238
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ(การทำแผนจัดการเรียนรู้)
11 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.37 KB 38076
9 ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 38068
8 ฟอร์มแผนการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 38056
7 ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 38066
6 ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 38054
5 ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 38053
4 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 38052
3 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 38050
2 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 38051
1 ฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 38050
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 38002
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.33 KB 48176
QR-Code มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48409
QR-Code ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48166
ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.6 KB 48204
ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.61 KB 48472
ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 48322
ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.68 KB 48506
ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.33 KB 48351
ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.6 KB 48258
ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.65 KB 48347
ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.62 KB 48470
ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.96 KB 48379
ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.08 KB 48164
ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48152
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A เทอม 2 /2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1012.65 KB 1
ตารางการมาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.94 KB 1
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม C เทอม 2 /2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 1
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม B เทอม 2 /2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.12 KB 1
รายชื่อชุมนุมมัธยมศึกษา 2564/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 1
รายชื่อชุมนุมประถมศึกษา 2564/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 1
เอกสารขอฉีดวัคซีน covid19 รอบที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.01 KB 7
แบบเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.86 KB 29606
ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.57 KB 29604
ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติมจนถึง วันที่ 16 ส.ค. 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.37 KB 41702
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.58 KB 44085
แจ้งเปิดเรียนและกำหนดการมาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.91 KB 48244
คู่มือการสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.87 KB 48287
วิธีการเข้าเรียนออนไลน์ 17-24 พ.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 48372
เอกสารเพื่อสแกน เข้ากลุ่ม Line ส่งปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.42 KB 48420
ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และ ผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 48543
ประกาศเลื่อนสอบ ห้องทั่วไป 64(1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 364.85 KB 48399
ปฏิทินสมัครเรียน ปีการศึกษา 25664 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.84 KB 48483
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องโครงการพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.16 KB 48120
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.73 KB 48065
ประกาศรายชื่อผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.7 KB 48154
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ม.1,ม.4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48079
มาตรการในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.18 KB 48289
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-09-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.05 KB 48404
ใบสมัครมูลนิธิทวี บุณยเกตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48064
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.24 KB 48350
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48169
วิธีชำระเงินผ่านMobile Banking Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.16 KB 48222
ปรับเปลี่ยนเวลามารับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.52 KB 48484
ปฏิทินการแก้ 0 , ร , มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.99 KB 48095
ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.11 KB 48113
คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.84 KB 48306
กำหนดการขายหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48201
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 48271