ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
SAR64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 76
SAR โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 44301
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.91 KB 47914
แบบฟอร์มกำหนดการเรียนการสอนทบทวนก่อน เปิดภาคเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 211.24 KB 48596
ตารางเรียนทบทวนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 48661
SAR-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 48533
งานพัสดุ
แบบฟอร์มขอใช้รถรถยนต์ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 39
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 136
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน
ฟอร์มรายงานการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 44
ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 72
ฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 39
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 123
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 48
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 27
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 18
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 24
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 32
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.47 KB 60
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.86 KB 76
คำร้องขอผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.46 KB 30
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 19
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 61
รายงานผลการดำเนินงานและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 58
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 105
แผนพัฒนาการศึกษา2566-2570 ประกาศ 27 พ.ค.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 74
รายงานผลดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 80
วารสารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วารสารร่มไทร เดือนพฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 47
ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการอาหารโรงเรียน ปี66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.31 MB 4
ประกาศรับสมัคร 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239 KB 26
แบบรายงานโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 66
ตัวอย่างการสมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.93 KB 115
QR-code การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.77 KB 134
ใบสมัคร ย้ายนักเรียนชั้น ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.02 KB 110
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.94 KB 48564
เครื่องแบบนักเรียน + ทรงผมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48257
งานการเงิน
เอกสารเรียกเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 16
การเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 85
สัญญาการยืมเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 71
ใบสำคัญรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่1/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.34 KB 121
ประกาศ การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 97
อื่นๆ
QR-Code ห้องเรียน 2566 25
กำหนดการขายอุปกรณ์การเรียน66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.04 KB 9
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.15 KB 43
ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และ ผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 48663
วิธีชำระเงินผ่านMobile Banking Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.16 KB 48346