ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 90.5 KB 197
SAR64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 40
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบบันทึกหลังสอน(แบบอัพเดทล่าสุด) Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 497
ตารางเรียนออนไลน์(1-17ก.ย.64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 38121
SAR โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 44284
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.91 KB 47870
แบบฟอร์มกำหนดการเรียนการสอนทบทวนก่อน เปิดภาคเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 211.24 KB 48570
ตารางเรียนทบทวนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.32 KB 48638
SAR-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 48501
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 48356
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 30.97 KB 48569
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.01 KB 48587
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 48319
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.54 KB 48376
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 48318
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.69 KB 48484
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 34.18 KB 48310
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.7 KB 48224
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 48558
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.71 KB 48552
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.7 KB 48506
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.28 KB 48302
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 48277
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.09 KB 48181
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 32.98 KB 48364
แบบฟอร์มวิเคราะห์ มาตราฐานและการออกแบบหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 48273
แบบฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน การออกแบบหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 31.25 KB 48517
งานพัสดุ
บันทึกขออนุมัติซื้อ-จ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 130
บันทึกขอความเห็นชอบราคากลาง Word Document ขนาดไฟล์ 26.21 KB 131
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 81
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน ประจำปี2565
ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 42
ฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 32
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 32
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 32
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 32
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 33
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 32
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 33
แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.47 KB 37
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.86 KB 41
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานและติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 37
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 38
แผนพัฒนาการศึกษา2566-2570 ประกาศ 27 พ.ค.65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 35
รายงานผลดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 46
วารสารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
วารสารร่มไทร เดือนพฤษภาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 35
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบรายงานโครงการใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 37
ตัวอย่างการสมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.93 KB 102
QR-code การรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.77 KB 106
ใบสมัคร ย้ายนักเรียนชั้น ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.02 KB 98
เอกการสารขอรับการฉีดวัคซีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.96 KB 115
ประกาศ เรื่องกรอบการออกแบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 2913
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียน ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.94 KB 48532
เครื่องแบบนักเรียน + ทรงผมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48236
งานการเงิน
สัญญาการยืมเงิน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 39
ใบสำคัญรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่1/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.34 KB 87
ประกาศ การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48
แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ(การทำแผนจัดการเรียนรู้)
11 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 41.37 KB 38182
9 ฟอร์มออกแบบหน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 38173
8 ฟอร์มแผนการเรียนรู้ (รายวิชาเพิ่มเติม) Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 38158
7 ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน.doc Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 38173
6 ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 38155
5 ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 38153
4 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 38151
3 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 38149
2 ฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 38150
1 ฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 38153
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
>รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 38131
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รายชื่อห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 954.33 KB 48283
QR-Code มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 48510
QR-Code ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48268
ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.6 KB 48305
ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.61 KB 48572
ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 48426
ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.68 KB 48606
ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.33 KB 48454
ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.6 KB 48359
ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.65 KB 48447
ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.62 KB 48572
ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.96 KB 48477
ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.08 KB 48264
ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 48251
อื่นๆ
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.15 KB 32
ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตเรื่องเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.45 KB 98
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A เทอม 2 /2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1012.65 KB 98
ตารางการมาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.94 KB 99
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม C เทอม 2 /2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 98
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม B เทอม 2 /2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 999.12 KB 97
รายชื่อชุมนุมมัธยมศึกษา 2564/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 97
รายชื่อชุมนุมประถมศึกษา 2564/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 97
เอกสารขอฉีดวัคซีน covid19 รอบที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.01 KB 106
แบบเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.86 KB 29706
ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.57 KB 29703
ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติมจนถึง วันที่ 16 ส.ค. 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.37 KB 41800
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.58 KB 44184
แจ้งเปิดเรียนและกำหนดการมาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.91 KB 48343
คู่มือการสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.87 KB 48389
วิธีการเข้าเรียนออนไลน์ 17-24 พ.ค.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.39 KB 48472
เอกสารเพื่อสแกน เข้ากลุ่ม Line ส่งปพ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.42 KB 48519
ข้อตกลงระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และ ผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 48646
ประกาศเลื่อนสอบ ห้องทั่วไป 64(1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 364.85 KB 48498
ปฏิทินสมัครเรียน ปีการศึกษา 25664 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.84 KB 48582
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องโครงการพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.16 KB 48219
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.73 KB 48164
ประกาศรายชื่อผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.7 KB 48259
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ม.1,ม.4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48179
มาตรการในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.18 KB 48389
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-09-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.05 KB 48507
ใบสมัครมูลนิธิทวี บุณยเกตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 48163
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.24 KB 48454
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48273
วิธีชำระเงินผ่านMobile Banking Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.16 KB 48321
ปรับเปลี่ยนเวลามารับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.52 KB 48582
ปฏิทินการแก้ 0 , ร , มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.99 KB 48196
ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.11 KB 48212
คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.84 KB 48404
กำหนดการขายหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48305
>คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 48371