ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 75 ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 โทรศัพท์ 076-211966  โทรสาร 076-219449 สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 13 ไร่เศษ E-mail : tpk5076211966@gmail.com  Website : www.mpm.ac.th