วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสร้างคนดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
          ๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม
          ๒. บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
          ๓. พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
          ๔. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา
          ๕. น้อมนำแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
          ๑. นักเรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก
          ๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
          ๓. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
          ๔. โรงเรียนจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
          ๕. โรงเรียนยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน
          ๖. นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกัน มีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากร วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย
อัตลักษณ์
          - วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น 
เอกลักษณ์
          - โรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีศักยภาพเป็นพลโลก
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดหาทรัพยากรและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทยและความเป็นพลโลก
          กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
          กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
          กลยุทธ์ที่ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
          กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ครูมืออาชีพ
          กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
          กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ
          กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ/เหมาะสมและมีคุณภาพ
          กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การสร้างและพัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          กลยุทธ์ที่ ๔.๓ ซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่
          กลยุทธ์ที่ ๕.๑ สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา