วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
"โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน   เป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ
         1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ ทักษะเหมาะสมตามวัยเป็นไปตามศักยภาพ
         2.  ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนตามศักยภาพ
         3.  สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง
         4.  ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
         5.  จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
         6.  บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
         7.  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
         8.  จัดและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน