ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
          โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นโรงเรียนเทศบาลขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 13 ไร่เศษ สร้างขึ้นในสมัย  นายเกษม สุทธางกูร นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ยาว 91.40 เมตร กว้าง 13.50 เมตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2519 โดยรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 5,018,000 บาท ออกแบบก่อสร้างโดย นายพิทยา นาถกรณกุล สถาปนิกชาวภูเก็ต แต่ไม่อาจก่อสร้างได้เต็มรูปแบบตามแบบที่กำหนดได้ เนื่องจากเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ
          ปี พ.ศ. 2521 เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงิน 500,000 บาท และได้ตั้งงบประมาณสมทบ เป็นเงิน 450,000 บาท การก่อสร้างจึงสำเร็จลง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2521 รวมงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นเงินทั้งสิ้น 5,918,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 โดยมี นายสุนันท์ หลิมจานนท์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 269 คน ครู 17 คน และภารโรง 3 คน
          ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน นำบุตรหลานเข้ามาเรียน มากขึ้นตามลำดับ จนห้องเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยนายอติ ธารสิริโรจน์  นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ตขณะนั้น ได้ของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงิน 2,800,000 บาท เทศบาลเมืองภูเก็ต ตั้งงบประมาณสมทบ เป็นเงิน 40,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2536 เทศบาลเมืองภูเก็ต โดย ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต   ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง โดยสร้างต่อจากอาคาร 1 จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่าง เป็นห้องประชุม โดยใช้เงินงบประมาณเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นเงิน 4,000,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร หลังที่ 3 เพิ่มอีก  1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 10,700,000 บาท เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในปีเดียวกันนั้น  นายสุรัติ หลักบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในขณะนั้น ได้ร่วมกับคณะครูตั้งชื่ออาคารเรียน      3 หลังให้คล้องจองกัน ดังนี้
                               อาคาร 1 ชื่อ  อาคารมิ่งเมือง
                               อาคาร 3 ชื่อ  อาคารเรืองอโณทัย
                               อาคาร 2 ชื่อ  อาคารร่มไทรทอง
 
          ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ในสมัย นายสุรัติ  หลักบ้าน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
           ปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในสมัย นายสุรัติ  หลักบ้าน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
           ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,682 คน ครู 46 คน ลูกจ้างชั่วคราว 29 คน และภารโรง 6 คน
           ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 116 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 1,782 คน ครู 74 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ - แม่ครัว) จำนวน 10 คน    
           ปี พ.ศ. 2549 มีพนักงานครู จำนวน 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16 คน  พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นนักการและแม่ครัว จำนวน 11 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 1,915 คน และได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ การเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมหลังเลิกเรียน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี
           ปี พ.ศ. 2550 มีพนักงานครู จำนวน 79 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 19 คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 14 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,015 คน และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โดยมี นางอรัญญา ลีนานนท์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา   
            ปี พ.ศ. 2551 มีพนักงานครู จำนวน 74 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 23 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 12 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,052 คน
           ปี พ.ศ. 2552 มีพนักงานครู จำนวน 72 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 20 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 13 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,092 คน
          ปี พ.ศ. 2553 มีพนักงานครู จำนวน 72 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 19 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 13 คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,092 คน
          ปี พ.ศ. 2554 เปิดสอน จำนวน 50 ห้องเรียน ผู้บริหาร 5 คน มีพนักงานครู จำนวน 72 คน  พนักงานจ้าง จำนวน 21 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 11 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,988 คน
           ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอน จำนวน 50 ห้องเรียน ผู้บริหาร 5 คน มีพนักงานครู จำนวน 65 คน  พนักงานจ้าง จำนวน 26 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 12 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,880 คน
           ปี พ.ศ. 2556 เปิดสอน จำนวน 50 ห้องเรียน ผู้บริหาร 5 คน มีพนักงานครู จำนวน 69 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 31 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 15 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,789 คน
          ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอน จำนวน 50 ห้องเรียน ผู้บริหาร 5 คน มีพนักงานครู จำนวน 69 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 20 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 24 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ    ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,730 คน
           ปี พ.ศ. 2558 เปิดสอน จำนวน 50 ห้องเรียน ผู้บริหาร 5 คน มีพนักงานครู จำนวน 67 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 30 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 15 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ    ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,666 คน
           ปี พ.ศ. 2558 ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 2 หลัง เป็นอาคารเรียน หลังที่ 4 โดยสร้างเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังที่ 2 (อาคารร่มไทรทอง) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 20 ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง 30,139,000 บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 รวมเวลาก่อสร้าง 420 วัน เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตั้งชื่อว่า อาคารร่มไทรทองใหม่ อาคารเรียน หลังที่ 5 สร้างในพื้นที่อาคาร 3 (อาคารเรืองอโนทัย) โดยได้รื้อถอนอาคาร 3   (เรืองอโนทัย) หลังเดิม และก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ทดแทนในพื้นที่เดิมได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน 28,310,000 บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2558   แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเรียกชื่ออาคารนี้ว่า อาคารเรืองอโนทัย เหมือนชื่ออาคารหลังเดิม
            ปี พ.ศ. 2559 เปิดสอน จำนวน 48 ห้องเรียน ผู้บริหาร 5 คน มีพนักงานครูจำนวน 67 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 30 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 15 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 1,634 คน
            ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแรกที่งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพื่อปรับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ห้องเรียนจึงเหลือจำนวน 43 ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครู จำนวน 71 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 14 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 1,517 คน
           ปี พ.ศ. 2561 งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 และเริ่มรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 44 ห้องเรียน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานครูจำนวน 77 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) 14 คน นักเรียนจำนวน 1,583 คน