โครงสร้างการบริหาร

กลับสู่หน้าแรก

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

• แผนผังการบริหารงาน

• คณะผู้บริหาร

• ฝ่ายบริหารทั่วไป

• ฝ่ายแผนและงบประมาณ

• ฝ่ายบุคลากร

• ฝ่ายวิชาการ