เผยแพร่งานวิชาการ

กลับสู่หน้าแรก

  • การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ MIAP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต >> โดย นายสมคิด เทียรพิสุทธิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ File PDF1
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต >> โดย นายสมคิด เทียรพิสุทธิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ File pdf2
  • การพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ >> โดย นายสำราญ ทองเจริญ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ File PDF3