เอกสารงานการเงิน

01-สัญญายืมเงิน
02-รายละเอียดแนบท้ายสัญญาการยืมเงินเดินทางไปราชการ
03-แบบฟอร์มใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ ต้นฉบับ
04-แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
05-รายการส่งใช้เงินยืม
06-รายละเอียดแนบท้ายส่งใช้สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย
07-ตย.ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
08-ตย.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะส่วนตัว
09-ตย.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนอบรม