ประวัติโรงเรียน

กลับสู่หน้าแรก

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นโรงเรียนเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ ๑๓ ไร่เศษ  ในสมัย นายเกษม  สุทธางกูร  นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๙  โดยรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน ๕,๐๑๘,๐๐๐ บาท  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ยาว ๙๑.๔๐ เมตร  กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร  ออกแบบก่อสร้างโดย นายพิทยา  นาถกรณกุล  สถาปนิกชาวภูเก็ต  แต่เงินอุดหนุนที่ได้รับไม่อาจก่อสร้างได้เต็มรูปแบบตามที่กำหนดไว้

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท  และได้ตั้งงบประมาณสมทบจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท  การก่อสร้างจึงสำเร็จลง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๒๑ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๕,๙๑๘,๐๐๐ บาท  (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

          เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๖๙ คน ครู ๑๗ คน 

ภารโรง ๓ คน  โดยมี นายสุนันท์  หลิมจานนท์  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียน นำบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นตามลำดับ จนห้องมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เทศบาลเมืองภูเก็ต โดยคุณอติ  ธารสิริโรจน์  นายกเทศมนตรี  ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง  โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เทศบาลเมืองภูเก็ตตั้งงบประมาณสมทบ ๔๐,๐๐๐  บาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  เทศบาลเมืองภูเก็ต นำโดย ร้อยโทภูมิศักดิ์  หงษ์หยก  นายกเทศมนตรี  ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ๑ หลัง โดยสร้างต่อจากอาคาร ๑ จำนวน ๘ ห้องเรียน  ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุม โดยใช้เงินงบประมาณเทศบาล จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก ๑ หลัง จำนวนเงิน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้น ป.๑ และ ชั้น ป.๒

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๗ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๘๒ คน ครู ๔๖ คน  ลูกจ้างชั่วคราว ๒๙ คน และภารโรง ๖ คน 

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ห้อง  มีนักเรียนจำนวน ๑๑๖ คน  มีนักเรียนทั้งหมด ๑,๗๘๒ คน ครู ๗๔ คน  พนักงานครูจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ-แม่ครัว) จำนวน ๑๐ คน    

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙   มีพนักงานครู จำนวน  ๗๗ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๖  คน  พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งเป็นนักการและแม่ครัว   นักการ จำนวน  ๕  คน  แม่ครัว ๖  คน  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๒  จำนวน ๑,๙๑๕ คน   และได้พัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ การเรียนการสอน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมหลังเลิกเรียน จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี

         ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพนักงานครูจำนวน ๗๙ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๙ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๔ คน  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒,๐๑๕ คน

         ปี ๒๕๕๑  มีพนักงานครูจำนวน ๗๔ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๓ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๒ คน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๒,๐๕๒  คน

         ปี ๒๕๕๒ มีพนักงานครูจำนวน ๗๒ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒๐ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๓ คน  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒,๐๙๒  คน

         ปี ๒๕๕๓ มีพนักงานครูจำนวน ๗๒ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๙ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๓ คน  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒,๐๙๒  คน

         ปี ๒๕๕๔ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๗๒ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๒๑ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๑ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๙๘๘ คน

         ปี ๒๕๕๕ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๖๕ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๒๖ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๒ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๘๘๐ คน

         ปี ๒๕๕๖ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๖๙ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๓๑ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๕ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๘๙ คน

         ปี ๒๕๕๗ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๖๙ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๒๐ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๒๔ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๗๓๐ คน

         ปี ๒๕๕๘ เปิดสอน จำนวน ๕๐ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๖๗ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๓๐ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๕ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๖๖ คน

         เพิ่มอาคารเรียน ๒ หลัง

          – อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชัน ๒๐ ห้องเรียน งบประมาณ ๓๐,๑๓๙,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้าง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมเวลา ๔๒๐ วัน (อาคารร่มไทรทองใหม่)

         – อาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน งบประมาณ ๒๘,๓๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มก่อสร้าง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (อาคารเรืองอโนทัย)

         ปี ๒๕๕๙ เปิดสอน จำนวน ๔๘ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๕ คน มีพนักงานครูจำนวน ๖๗ คน  พนักงานจ้าง จำนวน ๓๐ คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑๕ คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๖๓๔ คน

         ปี ๒๕๖๐ เปิดสอน จำนวน ๔๓ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๔ คน มีพนักงานครูจำนวน 71 คน  พนักงานจ้าง จำนวน 24 คน  พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑4 คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๑,๕๑๗ คน