ข้อมูลทั่วไป

กลับสู่หน้าแรก

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตรหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๙๖๖, ๐๗๖-๒๑๙๔๔๙   โทรสาร  ๐๗๖-๒๑๔๕๕๕

E-mail : mpm_school@hotmail.com   Website : www.mpm.ac.th
สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต   อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๔๓ ห้องเรียน   โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่เศษ