Copyright 2016 - Joomla 3.4 Design - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

IMAGE กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559 Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธ, 27 มกราคม 2559
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา... Read More...
IMAGE แจ้งปิดการเรียนการสอน 29 มกราคม 2559
วันพุธ, 27 มกราคม 2559
    ตามที่ เทศบาลนครภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันศุกร์, 08 มกราคม 2559
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์, 21 ธันวาคม 2558
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)